default.jpg

Even Voorstellen

Ik ben Ingrid Meurkens. 

Ik ben al jaren, met veel passie en plezier, werkzaam als leerkracht in het speciaal basisonderwijs. Ik heb veel ervaring met kinderen die kampen met leer-, aandachts-, en concentratiestoornissen. (zoals AD(H)D, PDD-NOS, leerstoornis NAO, dyslexie, dyscalculie etc.). Met mijn aanbod op het vlak van training en coaching wil ik, naast mijn werk als leerkracht in het speciaal basisonderwijs, kinderen graag die ondersteuning en begeleiding geven die nodig is, wanneer er een hulpvraag op gebied van de sociaal-emotionele en/of didactische ontwikkeling is ontstaan. De rode draad door al mijn werkzaamheden is het bijdragen aan het zelfvertrouwen, het welbevinden en de weerbaarheid van kinderen. 

 

Gedragsspecialist

De opleiding gedragsspecialist heb ik gevolgd omdat ik van mening ben dat we alle kinderen hulp moeten bieden die op het gebied van leven en/of leren beperkingen ervaren, ongeacht of ze nu wel of niet in een specifieke categorie vallen. Het wel of niet labelen van de problematiek is voor mij dan ook van weinig belang. Kinderen met ontwikkelingsstoornissen zitten niet te wachten op een etiket, maar op hulp. Voor hen is het belangrijk dat zij bij een deskundige terecht kunnen die een analyse van de problemen van het kind kan maken, ongeacht het label dat de problematiek krijgt. En dan natuurlijk daarop aansluitend de goede hulp. In dat kader verzorg ik sociale vaardigheidstraining, psycho-educatie en praktische handreikingen aan zowel kind als gezin.

 

Kindercoaching

Het coachen van kinderen is een vrij nieuwe en bijzonder effectieve manier om te werken met kinderen, wanneer er een hulpvraag is ontstaan  op het gebied van leven en/of leren. Ieder kind is uniek, iedere situatie is anders en elke coaching gaat ook weer op een geheel eigen wijze. Als leidraad voor ieder coachingstraject hanteer ik de kindercoachmethode COACHEE!®. Daarnaast ben ik gecertificeerd KOMOP-coach. Als KOMOP-coach werk ik met het stappenplan KOMOP: een praktische werkwijze die richting  geeft bij het begeleiden van een kind dat met pesten te maken heeft.

 

Ik ben oké!

Individueel gesprek met een kind waarin talenten, kwaliteiten, beweegredenen achter gedrag, rol in het gezin, positie in de groep op school en levenshouding op een speelse manier achterhaald en besproken worden. Voor ouders in de regel erg verhelderend, soms confronterend, ontroerend en helpend in de omgang met hun kind.

 

Rots en Water training

Een evenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling is de sleutel tot "erbij horen" en "meedoen". Alle kinderen moeten de kans krijgen om zich op dit vlak naar beste vermogen te ontwikkelen en hebben het recht op alle zorg die ze daarbij nodig hebben. De Rots en Water training kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen tot evenwichtige, stabiele personen. De Rots en Water training ontwikkelt zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, zelfreflectie, zelfbeheersing en sociale vaardigheid.

 

Kids Streetdefense

Kids Streetdefense kwam op mijn pad toen ik op zoek was naar een structureel vervolg voor kinderen op de Rots en Water trainingen. De filosofie erachter: als je fysiek en mentaal weerbaar bent, wordt het leven een stuk leuker en makkelijker, heeft raakvlakken met de filosofie achter de Rots en Water training. Met dat verschil dat Kids Streetdefense een meer fysieke benadering heeft, als sport wordt aangeboden en een structureel, wekelijks programma biedt. Kids Streetdefense is een nieuwe sport, speciaal ontwikkeld voor kinderen gericht op fysieke en mentale weerbaarheid en conditie.


Bikkeltrainingen©

Weerbaarheid en assertiviteit zijn thema's die als een rode draad door mijn begeleiding van kinderen lopen. Daar sluiten de Bikkeltrainingen© erg goed bij aan! Bikkeltrainingen© zijn laagdrempelige assertiviteitstrainingen en weerbaarheidstrainingen voor kinderen tot en met 12 jaar. De Bikkeltrainingen© zijn er op gericht in korte tijd zekerder van jezelf te worden en met meer zelfvertrouwen nieuwe situaties aan te pakken. Stevig in het leven staan, zowel thuis, met vrienden als op school. Ontwikkeld door psychologen en orthopedagogen van Spectrum Brabant.

Deze bikkeltrainingen kunnen kinderen onder mijn begeleiding volgen:

* Faalangsttraining ('koele bikkels')
* Brugklastraining ('brugklasbikkels')
* Huiswerktraining ('huiswerkbikkels')